Nellies Choice

Welkom

Kies uw taal: Nederlands English

PB

PB

PB

PB

PB

 

Algemene Voorwaarden


Artikel 1: ALGEMEEN

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten, door Nellie’s Choice gedaan of aangegaan.

1.2 In deze voorwaarden wordt onder "Nellie’s Choice" verstaan de besloten vennootschap in oprichting Nellie’s Choice B.V. als de gebruiker van deze voorwaarden, en onder "opdrachtgever" de andere partij (…).

1.3 Mogelijke algemene voorwaarden van de opdrachtgever gelden niet tenzij deze schriftelijk door Nellie’s Choice zijn aanvaard.

1.4 Afwijkingen van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kunnen slechts schriftelijk geschieden.


Artikel 2: AANBIEDINGEN EN OVEREENKOMSTEN

2.1 Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders mocht zijn overeengekomen. Indien een aanbieding een termijn voor aanvaarding bevat, dan houdt dit uitsluitend in dat het vrijblijvend aanbod na het verstrijken van deze termijn in ieder geval is komen te vervallen.

2.2 De door Nellie’s Choice opgestelde tekeningen, schetsen, beschrijvingen en dergelijke zijn slechts van informerende aard en zijn niet bindend.

2.3 Een overeenkomst komt tot stand na aanvaarding door Nellie’s Choice. Deze aanvaarding blijkt uit een schriftelijke orderbevestiging van Nellie’s Choice, danwel indien Nellie’s Choice met de uitvoering van de opdracht is aangevangen.

2.4 Offertes zijn gebaseerd op de door de opdrachtgever verstrekte gegevens van de juistheid en volledigheid waarvan Nellie’s Choice mag uitgaan.


Artikel 3: PRIJZEN

3.1 De opge¬geven prijzen zijn exclusief BTW.

3.2 Nellie’s Choice is gerechtigd, indien na het sluiten van de overeenkomst de kostprijsbepalende factoren (zoals prijzen, belastingen en valutakoersen) een wijziging ondergaan, de overeengekomen prijs naar evenredigheid te wijzigen.


Artikel 4: LEVERING

4.1 Levertijden worden door Nellie’s Choice vastgesteld naar beste weten op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan Nellie’s Choice bekend waren. De levertijden en andere data zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is over¬eengekomen. Bij niet tijdige levering zal Nellie’s Choice dan ook schriftelijk in gebreke moeten worden gesteld en zal haar een redelijke termijn moeten worden gesteld waarbinnen Nellie’s Choice alsnog na kan komen.

4.2 Indien de levering door Nellie’s Choice wordt vertraagd door overmacht aan de zijde van Nellie’s Choice, zal Nellie’s Choice gerechtigd zijn zoveel later te leveren als de overmacht duurt. Nellie’s Choice zal alles in het werk stellen deze termijn zo kort mogelijk te laten zijn. Indien de nakoming blijvend onmogelijk blijkt te zijn wordt de overeenkomst op dat moment van rechtswege ontbonden. Indien een tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming langer dan vier maanden na het tijdstip waarop geleverd had dienen te worden voortduurt, heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst bij aangetekend schrijven te ontbinden. In geen van beide gevallen zal aan één van beide partijen recht op schadevergoeding toekomen.

4.3 Indien een levertijd is overeengekomen, gaat deze in zodra de overeenkomst tot stand is gekomen, alle voor de uitvoering noodzakelijke gegevens in het bezit van Nellie’s Choice zijn en de opdrachtgever aan al zijn ver¬plichtingen jegens Nellie’s Choice heeft voldaan.

4.4 Alle leveringen geschieden franco op het magazijn van “OPDRACHTGEVER”. Het transport geschiedt , ook indien franco levering is overeengekomen, voor risico van opdrachtgever, die zich desgewenst tegen dit risico dient te verzekeren. Indien op verzoek van “OPDRACHTGEVER” sprake is van een spoedleverantie dan zal Nellie's Choice de kosten hiervan als opslag op de door “OPDRACHTGEVER” verschuldigde inkoopprijs in rekening brengen. De hoogte van deze opslag zal Nellie's Choice van geval tot geval berekenen en op voorhand aan “OPDRACHTGEVER” kenbaar maken.


Artikel 5: OVERMACHT

5.1 Onder overmacht wordt begrepen iedere omstandigheid die Nellie’s Choice redelijkerwijze niet heeft kunnen vermijden of verhinderen en waardoor de normale uitvoering van de met opdrachtgever gesloten overeenkomst wordt verhinderd. Hieronder zijn mede begrepen: werkstaking, overheidsmaatregelen, transportmoeilijk-heden, vertraging of onmogelijkheid in de toelevering en beschadiging van- of defecten aan voor de opdracht essentiële bedrijfsmiddelen van Nellie’s Choice.


Artikel 7: RECHTEN VAN INTELLECTUELE EIGENDOM

7.1 Nellie’s Choice behoudt alle rechten van intellectuele eigendom op de door haar verstrekte ontwerpen, tekeningen, schetsen en offertes. Ongeacht of hier kosten voor in rekening zijn gebracht blijven deze eigendom van Nellie’s Choice, en mogen zonder haar uitdrukkelijke toe¬stemming niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt.

7.2 Alle rechten van intellectuele eigendom op door Nellie’s Choice aan de opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken berusten bij Nellie’s Choice, danwel bij een toeleverancier die Nellie’s Choice heeft gerechtigd deze zaken aan de opdrachtgever ter beschikking te stellen.


Artikel 8: KLACHTEN (RECLAMES)

8.1 Opdrachtgever dient de geleverde zaken bij de aflevering grondig te controleren en eventuele klachten binnen bekwame tijd na de levering aan Nellie’s Choice¬ kenbaar te maken.

8.2 Klachten behoeven hierna door Nellie’s Choice niet meer in behandeling te worden genomen, tenzij de opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek bij een grondige inspectie niet binnen bekwame tijd na de aflevering had kunnen ontdekken. In dat geval dient de opdrachtgever binnen bekwame tijd na het ontdekken van dat gebrek bij Nellie’s Choice te reclameren.

8.3 Onder bekwame tijd wordt verstaan een termijn van acht dagen. Klachten dienen schriftelijk onder de aandacht van Nellie’s Choice te worden gebracht, of dienen - na telefonische melding – direct schriftelijk te worden bevestigd. Klachten die door Nellie’s Choice zijn ontvangen nadat de garantietermijn is verstreken behoeven in geen geval door Nellie’s Choice in behandeling te worden genomen.

8.4 Indien sprake is van gegronde klachten zal Nellie’s Choice (naar keuze van Nellie’s Choice), voor vervanging van de betreffende zaken zorgdragen, de gebreken herstellen of een redelijke prijsreductie toekennen.

8.5 Eventuele klachten geven opdrachtgever niet de bevoegdheid de nakoming van zijn verplichtingen jegens Nellie’s Choice op te schorten.


Artikel 9: AANSPRAKELIJKHEID

9.1 De aansprakelijkheid van Nellie’s Choice is uitdrukkelijk beperkt tot de nako¬ming van het in artikel 8.4 bepaalde, behoudens indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van leidinggevende functionarissen van Nellie’s Choice of Nellie’s Choice aansprakelijk zou zijn op grond van de dwingend rechtelijke regeling betreffende de productenaansprakelijkheid. Iedere verdergaande aansprakelijkheid is uitgesloten.

9.2 Nellie’s Choice is nimmer (ook niet indien Nellie’s Choice geen beroep op art. 9.1 zou toekomen) aansprakelijk voor:  indirecte schade, waaronder begrepen bedrijfsschade, gevolgschade, winstderving en/of stagnatieschade;  schade veroorzaakt door hulppersonen (ook in geval van opzet of grove schuld van hulppersonen); De aansprakelijkheid van Nellie’s Choice zal in alle gevallen in ieder geval beperkt zijn tot het netto factuurbedrag van de zaken die tot de aansprakelijkheid leiden.

9.3 Indien Nellie’s Choice met betrekking tot enige schade, waarvoor Nellie’s Choice krach¬tens deze algemene voorwaarden niet aansprakelijk zijn, door derden mochten worden aangesproken, dan vrijwaart de afnemer Nellie’s Choice hiervoor.


Artikel 11: BETALING

11.1 De betaling van de facturen dient te geschieden ten kantore van Nellie’s Choice binnen dertig dagen na de levering

11.2 Het recht van opdrachtgever om zich op verrekening of op een mogelijk opschortingsrecht te beroepen wordt uitgesloten.

11.3 Ongeacht hetgeen omtrent de betalingscondities is overeengekomen, is het gehele factuurbedrag onmiddellijk opeisbaar indien opdrachtgever een eventueel overeengekomen termijn niet op de vervaldag aan Nellie’s Choice voldoet, wanneer de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, in surséance van betaling geraakt, op opdrachtgever de wet schuldsanering natuurlijke personen (al dan niet voorlopig) van toepassing wordt verklaard of indien deze wordt geliquideerd, wordt ontbonden of overlijdt dan wel wanneer zijn onderneming wordt stilgelegd.

11.4 Nellie’s Choice is altijd gerechtigd - alvorens te leveren, na te komen, of voort te gaan met de nakoming - voldoende zekerheid voor de nakoming van de betalings-verplichtingen door de opdrachtgever te verlangen. Hieronder kan zijn begrepen vooruitbetaling.

11.5 Indien één of meer van de evenementen, als genoemd in artikel 11.3, zich voordoet, alsmede indien de opdracht¬gever desgevraagd weigert voldoende zekerheid te verschaffen of indien opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem uit de met Nellie’s Choice gesloten overeenkomst voortvloeit, heeft Nellie’s Choice het recht de nakoming van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, onverminderd het recht om schadevergoeding van de opdrachtgever te verlangen. Opdrachtgever zal in dit geval geen recht op schadevergoeding hebben.

11.6 In geval van niet stipte betaling zal Nellie’s Choice gerechtigd zijn een vergoeding wegens renteverlies in rekening te brengen van 1% per maand. Deze rentevergoeding is aan het einde van ieder kalenderjaar cumulatief.

11.7 Nellie’s Choice is voorts gerechtigd naast de hoofdsom en de rentekosten van de opdrachtgever alle gerechtelijke en buiten¬gerechtelijke kosten te vorderen die zijn veroor¬zaakt door de niet (tijdige) betaling. De buitengerechte¬lijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van € 250,=.

11.8 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en ver¬volgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, ongeacht hetgeen de opdrachtgever bij de betaling aangeeft.


Artikel 12 : EIGENDOMSVOORBEHOUD

12.1 Alle leveringen vinden plaats onder eigendomsvoorbehoud. Dit houdt in dat alle zaken worden geleverd onder de opschortende voor¬waarde van voldoening van de tegenprestatie, waaronder mede zijn begrepen de kosten die zijn veroorzaakt door het tekortschieten van de opdrachtgever in de voldoening van deze tegenprestatie. Indien naast de levering van zaken ook het verrichten van bepaalde werkzaamheden overeen is gekomen, wordt onder de tegenprestatie mede begrepen de tegenprestatie met betrekking tot deze bijbehorende werkzaamheden.


Artikel 13: TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER

13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing en zal de Nederlandse rechter over het geschil oordelen. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitgesloten.

13.2 Alle geschillen die tussen Nellie’s Choice en opdrachtgever mochten rijzen en die niet langs minnelijke weg worden opgelost zullen - behoudens indien dwingendrechtelijk een andere rechter is voorgeschreven – worden beslecht door de rechtbank te Roermond. Nellie’s Choice heeft echter het recht als eiseres een procedure bij de rechtbank aanhangig te maken die bij gebreke van het bepaalde in de vorige zin bevoegd zou zijn.

web-monitoring-ok